Ledenbericht RMiA

Datum: 2020-07-23, Categorie: Nieuws

Ledenbericht RMiA

Wij willen u met behulp van deze e-mail informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de erkenningsregeling Registermakelaar in Assurantiën (RMiA).

Webinars

Nederland zat in de afgelopen maanden grotendeels op slot. Dat betekende voor u dat de permanente educatie, die normaal gesproken vanaf februari in elk kalenderjaar van start gaat, stil kwam te liggen. Gelukkig lijkt het met alle maatregelen voor wat betreft het coronavirus de goede kant op te gaan. We hebben ons gerealiseerd dat de impact van de maatregelen in het kader van het coronavirus voor u en uw klanten enorm is. Het is en blijft belangrijk dat u uw klanten terzijde staat in deze moeilijke tijden op uw vakgebied, liefst proactief.

Om u als adviseur hierbij te ondersteunen heeft het RMiA-bestuur besloten om webinars te organiseren waarin de actualiteit centraal staat. Inmiddels hebben wij in de afgelopen maanden twaalf van deze webinars voor u als RMiA georganiseerd. Uit de reacties blijkt dat u dit gewaardeerd heeft, zowel inhoudelijk als vanwege het feit dat wij deze u zonder extra kosten hebben aangeboden. Het heeft ons tevens doen besluiten dit in de toekomst te herhalen, zeker, als de actualiteit en/of het onderwerp daartoe aanleiding geeft.

SAR Summer Academy

We hebben in de afgelopen periode duidelijk gemerkt dat er vanuit werkgevers en werknemers veel behoefte is aan goede en praktische opleidingen. Steeds vaker krijgen we vanuit de achterban de vraag of collega’s mogen deelnemen aan een bepaalde workshop of masterclass die bestemd is voor het RMiA. We gaan daarom dan ook dit jaar van start met de SAR Summer Academy. Speciaal voor mensen die geen registratie hebben in het register en deze wellicht wel overwegen en voor mensen die niet voldoen aan de voorwaarden tot inschrijving, maar wel interesse hebben in bepaalde onderwerpen die bij het RMiA op de PE-kalender waren opgenomen.

Wij hebben vorige week de Summer Academy onder de aandacht gebracht in de vakpers. Wilt u het onder de aandacht brengen bij uw collega’s?

Samenwerking met de NIBE-SVV Beursbengel

Vanaf januari van dit jaar is er een intensieve samenwerking tot stand gekomen met de Beursbengel. Dit heeft ertoe geleid dat bij uw jaarlijkse bijdrage voor het RMiA voortaan een abonnement van de Beursbengel is inbegrepen. Via de Beursbengel blijft u op de hoogte van de actuele stand van zaken op uw vakgebied. Ook is er een inhoudelijk samenwerking tot stand gekomen doordat Wilco de Haan, voorzitter van het RMiA, lid is van de redactieraad van de Beursbengel. U zult mogelijk al gemerkt hebben dat er zeer regelmatig artikelen worden gepubliceerd die aansluiten bij de onderwerpen van de PE-cyclus van het RMiA. De docenten die betrokken zijn bij het RMiA leveren hiervoor de kopij aan. Op deze manier krijgt u, naast de fysieke PE, ook toegang tot nog meer vakinhoudelijke achtergrondinformatie over deze onderwerpen, die u daarnaast ook digitaal kunt benaderen via het FLINK-platform.

Beoogde samenwerking met VAST

Er wordt op dit moment gewerkt aan een samenwerkingsverband met het online kennisplatform voor Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht (VAST). Dit platform is op 15 januari jl. gelanceerd. Op dit platform treft u een bundeling aan van blogs, noten, praktijkartikelen en wetenschappelijke publicaties. Hier vindt u voor u relevante juridische informatie.

Vanaf uiterlijk 1 oktober aanstaande is de toegang tot dit samenwerkingsverband voor u als RMiA onderdeel van uw inschrijving in het register. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Daarnaast zal Cees de Jong, in aansluiting hierop, vanaf 2021 jaarlijks een aantal jurisprudentiesessies voor het RMiA verzorgen.

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen

Het LRGD heeft het RMiA aangemerkt als “(Zelfstandig) Kwalificerende Beroepsorganisatie”. De rechterlijke macht, maar ook de advocatuur en rechtzoekende partijen, maken meer en meer gebruik van forensische expertise. Door deze ontwikkeling, de toenemende inhoudelijke complexiteit van de zaken en de grote financiële gevolgen die er voor betrokkenen mee zijn gemoeid, maakt dat de behoefte aan onderzoek door deskundigen sterk zal toenemen. Bij het LRGD geregistreerde deskundigen kennen de procedures en weten wat van hem of haar wordt verwacht.

Het LRGD beheert een openbaar register met gerechtelijke deskundigen die voldoende zijn toegerust om adequaat te kunnen optreden in de rechtspleging. Aan opname in het register van deskundigen zijn voorwaarden verbonden die zowel toezien op de vakdeskundigheid van de deskundige als op zijn of haar kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte.

Wij zijn als bestuur op dit moment in gesprek met het LRGD om te komen tot duidelijke afspraken over de voorwaarden waarop een RMiA zich kan laten opnemen in dit register, wat hiervoor verder nodig is en de kosten. Zodra wij hierover heldere afspraken hebben gemaakt, zullen wij u nader informeren.

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NTRO)

In 2018 heeft de SAR een registratie verworven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Naast het gegeven dat deze registratie een waarborg is voor de professionaliteit en kwaliteit van de PE-sessies, is het dankzij deze registratie dat wij in staat zijn om u te factureren zonder een BTW-opslag.

Nu wordt er in Den Haag al langere tijd gesproken over het afschaffen van de aftrek voor scholingsuitgaven. Het doel was om dit al met ingang van 2020 in te laten gaan, maar dit hangt samen met de invoering van de regeling “Stimulans van de Arbeidsmarktpositie (STAP)”. Om te zorgen dat u de kosten die u maakt voor de opleidingscyclus van het RMiA binnen deze regeling kunnen blijven vallen, zijn we als SAR bezig om onze CRKBO-registratie om te zetten in een registratie bij het NTRO.

We leggen dus de lat voor onszelf wederom hoger om voor u te waarborgen dat de opleiding blijft voldoen aan de voorwaarden voor de scholingsaftrek voor u. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de voortgang van deze aanvullende registratie.

Overleg met de achterban

Het uitgangspunt van het RMiA-bestuur is en blijft dat de nieuwe erkenningsregeling RMiA een mooie, maar ook noodzakelijke kans biedt om te komen tot een betere positionering van het merk RMiA zowel richting potentiële kandidaten voor het register én voor onze eindklant. In de periode die achter ons ligt hebben we intensief overleg gevoerd, zowel mondeling als schriftelijk, met de heren Léons, Dorhout Mees en Van Os als vertegenwoordiging van een betrokken groep RMiA's. Een viertal punten waren het hoofdonderwerp van gesprek:

  1. controle en sanctionering;
  2. de kennistoets A-actualiteiten;
  3. het niveau van het nieuwe assessment RMiA;
  4. de overgangsregeling.

Als RMiA-bestuur hebben wij deze punten uitgebreid besproken en hebben wij in nauw overleg en afstemming met de heren Léons, Dorhout Mees en Van Os een aantal beslissingen genomen. Hieronder zullen wij dit kort voor u samenvatten:

Controle en sanctionering

Wij hebben als bestuur de toezegging gedaan dat wij zullen gaan handhaven als het gaat om de voorwaarden tot inschrijving voor zowel het personen- als het bedrijvenregister. Daar is in juli 2019 al een aanvang mee gemaakt door het voormalige RAiA-register te sluiten voor nieuwe inschrijvingen.

Kennistoets A-actualiteiten

In plaats van een verplichte Kennistoets voor een ieder in 2020, heeft het bestuur besloten om in plaats daarvan een verplichte PE-sessie A-Actualiteiten te organiseren voor alle ingeschrevenen in het najaar van 2020. De te behandelen stof in deze PE-sessie zal betrekking hebben op de A-actualiteiten over de laatste vijf jaar.

In samenwerking met het NIBE-SVV wordt momenteel hard gewerkt aan een compleet nieuwe digitale leergang die u als RMiA voorafgaand aan de PE-sessie in uw eigen tijd en tempo doorgenomen moet hebben om deel te kunnen nemen aan de PE-sessie. De diverse vakdocenten zullen deze stof tijdens de PE-sessie behandelen en vragen beantwoorden. Door het gebruiken van oefenvragen in de digitale leeromgang en interactiviteit tijdens de PE-sessie wordt geborgd dat iedere RMiA na afloop de stof beheerst. Er zal dus niet langer sprake zijn van een separaat examen of een toets.

Daarnaast hebben we gemeend tegemoet te komen aan de actuele situatie rondom het coronavirus, door als bestuur deze verplichte PE-sessie te honoreren met 7 PE-punten. Door het volgen van deze bijeenkomst heeft u dan ook volledig voldaan aan de PE-verplichting voor 2020. Mocht u reeds PE-punten hebben behaald in 2020 dan worden deze automatisch doorgeschoven naar 2021.

Niveau van het assessment

Als RMiA-bestuur hebben we er geen enkel belang bij het niveau van het assessment voor nieuwe toetreders en dus de erkenningsregeling te verlagen. Er is met heel veel inzet en aandacht voor het niveau en de kwaliteit gewerkt aan een nieuwe opzet door de leden van de Testcommissie. Medio juni 2020 zijn de eerste drie nieuwe kandidaten opgegaan voor het vernieuwde assessment én geslaagd.

Overgangsregeling

In het RMiA-bedrijvenregister kunnen alleen nieuwe bedrijven ingeschreven worden als er minimaal één RMiA in de directie voldoet aan alle voorwaarden en niet onder de overgangsregeling valt. Het bestuur heeft besloten om binnen het bedrijvenregister de bedrijven welke nog niet voldoen aan alle voorwaarden en bedrijven die in hun directie alleen RMiA’s hebben die onder de overgangsregeling vallen, op de website van de SAR/RMiA te duiden met de toevoeging ‘overgangsregeling’. Dit geldt voor alle oud-RAiA-bedrijven en de ‘oud’-RMiA-bedrijven die op dit moment niet voldoen aan de voorwaarden tot inschrijving.

Wij hebben het als bestuur zeer gewaardeerd dat er over de verschillende zaken constructief overleg met elkaar is gevoerd. Naar aanleiding daarvan hebben we in nauwe afstemming een groot aantal zaken aangepast. Op deze manier is de conclusie gerechtvaardigd dat we allen werken aan deze nieuwe kwalitatief hoogstaande erkenningsregeling.

Werkgroep Marketing & Communicatie

Als bestuur kunnen we nu aan de slag met het invulling geven aan alle benodigde acties om onze ambities waar te maken. Een belangrijk element hierin is de communicatie naar onze achterban, mogelijke potentiële nieuwe toetreders en onze klanten. Wij zijn zeer verheugd dat onder de aanvoering van bestuurslid Arno Wijnands we een nieuwe werkgroep marketing & communicatie in het leven hebben kunnen roepen. De heren Ruud Bindels, William Boelens en Willem Li hebben zich aangemeld om zitting te nemen in deze werkgroep en aan de hand van een helder plan de campagne de marketing en communicatie te gaan verzorgen.

Namens het bestuur, de werkgroepen, de Testcommissie, Anne-Lucy Titsing en Nelleke Sterrenberg wens ik u een fijne zomervakantie toe.

Download het ledenbericht

« Nieuws overzicht