Als onderdeel van de inschrijving onderschrijft de ingeschrevene de gedragscode van de Stichting Assurantie Registratie (SAR). Hiermee verklaart de ingeschrevene dat hij zich bij zijn advisering laat leiden door het belang van zijn klanten en dat hij volledig vrij is in de advisering van klanten inzake het risicomanagement, het verzekeringsprogramma en de wijze waarop en bij welke risicodragers verzekeringen gesloten worden en/of andere financiële producten.

In deze gedragscode wordt verstaan onder:

 1. Ingeschrevene: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat ingeschreven staat in het desbetreffende register (RMiA, RPA of RGA) dat door de Stichting Assurantie Registratie wordt bijgehouden.
  Cliënt: degene aan wie de ingeschrevene advies verstrekt en diensten verleent op het gebied van verzekeringen en andere financiële producten.
  SAR: de Stichting Assurantie Registratie waarin de erkenningsregelingen voor de Registermakelaar in Assurantiën, de Registerpensioenadviseur en het Register Gevolmachtigd Agent zijn opgenomen.
 2. Een ingeschrevene onderschrijft deze gedragscode en zal daarmee in overeenstemming handelen. Hij zal te allen tijde voldoen aan de eisen zoals gesteld in het beroepsreglement voor zover die op zijn inschrijving betrekking hebben.
 3. Een ingeschrevene adviseert en verleent zijn diensten naar eer en geweten en zal hierbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Hij zal naar beste weten en kunnen de belangen van zijn cliënt behartigen.
 4. Een ingeschrevene zal zijn cliënt uitsluitend adviseren en van diensten voorzien op gebieden waarop hij deskundig is. Hij zal zijn deskundigheid behouden en vergroten door zich voortdurend bij te scholen. Hij zal de richtlijnen die de SAR hem daartoe geeft, naleven.
 5. Een ingeschrevene zal zijn cliënt informeren over de werkzaamheden die hij voor hem zal verrichten en over de wijze waarop hij voor deze werkzaamheden wordt beloond.
 6. Een ingeschrevene zal met de aan hem toevertrouwde gegevens van en informatie over een cliënt discreet omgaan.
 7. Een ingeschrevene onthoudt zich van onjuiste en misleidende uitlatingen in zijn advisering en uitlatingen.
 8. Een ingeschrevene zal zich in en buiten de uitoefening van zijn beroep onthouden van uitlatingen en gedragingen die schade kunnen toebrengen aan de eer van de beroepsgroep.
 9. Een ingeschrevene of een derde die zich geschaad voelt door de gedragingen of uitlatingen van een andere ingeschrevene en van mening is dat deze in strijd heeft gehandeld met deze Gedragscode kan hierover een klacht neerleggen bij het Bestuur van de SAR.

Het bestuur van de SAR kan ook zonder klacht  het handelen van een RMiA toetsen aan de gedragscode en conform het beroepsreglement een sanctie opleggen.