Doelstelling Assessment RMiA

  • Het beoordelen van de kennis en vaardigheden die relevant zijn voor de functie van een (groot) zakelijke verzekeringsadviseur.
  • Kandidaten moeten aantonen in staat te zijn om een verzekeringsvraagstuk door concrete en gecombineerde toepassing van kennis en kunde van een passend en juist advies te voorzien.
  • Daarnaast moeten kandidaten aantonen in het bezit te zijn van de benodigde persoonlijkheidseigenschappen, integriteit en de communicatieve vaardigheden die worden gesteld aan de functie.

Hoe ziet het assessment RMiA er uit?

Het assessment bestaat uit twee delen: een schriftelijk en een mondeling gedeelte, die beide op dezelfde dag worden afgelegd. Eerst legt de kandidaat het schriftelijk gedeelte af en direct aansluitend het mondelinge gedeelte. De examencommissie bestaat naast de voorzitter, uit twee leden.

Schriftelijk gedeelte
De kandidaat krijgt op de examenlocatie de beschikking over een computer zonder internettoegang, kladpapier en een pen. Het schriftelijk gedeelte van de test wordt onder toezicht afgelegd. Het gebruik van een mobiele telefoon, smartwatch, rekenmachine of wettenbundel is nadrukkelijk niet toegestaan.
Het schriftelijk gedeelte bestaat uit het beantwoorden van vijf verschillende vragen, die ieder gebaseerd zijn op een (ander) gedeelte van de Assurantie A-examenstof. De vijf vragen hebben betrekking op:
A Algemeen
A Brand
A Transport
A Varia (aansprakelijkheid)
A Varia (inkomen).
Met de schriftelijke beantwoording van iedere vraag zijn maximaal 10 punten per vraag te verdienen. De kandidaat krijgt 50 minuten om de vijf vragen schriftelijk te beantwoorden. Na deze 50 minuten wordt dit deel van het assessment gesloten door de toezichthouder.
De Examencommissie heeft aansluitend de tijd, om direct en in onderling overleg, de puntenscore per vraag voor het schriftelijk gedeelte vast te stellen. Daarin wordt betrokken de juistheid en volledigheid van het antwoord, maar ook de kwaliteit van de door de kandidaat geschreven tekst.
Onder kwaliteit wordt verstaan:
- Helder en duidelijk taalgebruik, dat voor een verzekerde relatie ook goed te begrijpen is;
- Het gebruik van correct Nederlands, dat zonder typ- en spelfouten is;
- Het geven van korte en bondige antwoorden, zonder overbodige uitweidingen, die niet ter zake doen.
De score wordt vastgelegd in een scoreformulier, dat na afloop van het assessment door de examencommissie wordt ondertekend.

Mondelinge gedeelte
Het mondelinge gedeelte van het assessment begint direct na de vaststelling van de puntentelling van het schriftelijk gedeelte. De duur van het mondelinge gedeelte is 30 minuten.
De twee leden van de examencommissie nemen gezamenlijk de vijf vragen uit het schriftelijke gedeelte met de kandidaat door en vragen de kandidaat om een mondelinge toelichting c.q. onderbouwing op het gegeven schriftelijke antwoord. De voorzitter bewaakt de tijdslijnen en zorgt er voor dat er maximaal vijf minuten aan iedere vraag uit het schriftelijke deel wordt besteed, zodat alle gestelde vragen uit het schriftelijk gedeelte van het assessment ook aan de orde komen tijdens het mondelinge deel van het assessment.
Na maximaal 30 minuten wordt het mondelinge deel van het assessment afgesloten door de voorzitter en wordt de kandidaat verzocht om de ruimte kort te verlaten.
Per vraag kunnen maximaal 10 punten worden toegekend. Daarin wordt betrokken de juistheid en volledigheid van het antwoord, maar ook de kwaliteit van het antwoord. Hieronder wordt het volgende verstaan:
- Helder en duidelijk taalgebruik, dat voor een verzekerde relatie goed te begrijpen is.
- Gespreksvaardigheid: de kandidaat is voldoende in staat om met een verzekerde zakelijke relatie een adviesgesprek te voeren.
- Het geven van bondige antwoorden, zonder overbodige uitweidingen, die niet ter zake doen.
Ook voor het mondelinge gedeelte kunnen maximaal 50 punten worden toegekend. De score per vraag wordt in onderling overleg vastgesteld en direct vastgelegd in een scoreformulier, dat na afloop van het assessment door de twee leden van de examencommissie en de voorzitter wordt ondertekend.

Uitslag
Men moet tenminste een score van 60% behalen om te slagen. De kandidaat krijgt de schriftelijke uitwerking, het score-formulier en de geluidsopname niet mee naar huis. Deze stukken worden wel bewaard door de SAR. Mocht de kandidaat het niet eens zijn met de uitslag, dan heeft deze de mogelijkheid om hier beroep tegen aan te tekenen, waar deze items op dat moment dan onderdeel van zijn.

Aantekenen beroep

Klik hier voor het Beroepsreglement Assessment RMiA.

Aanmelden voor het RMiA