De Stichting Assurantie Registratie heeft een Reglement Beroepsuitoefening (gedragscode) en een tuchtreglement. De SAR heeft een onafhankelijke commissie voor bewaking van de gedragscode ingesteld. De Commissie van Toezicht bewaakt de naleving van het Reglement Beroepsuitoefening. Verder behandelt zij alle zaken waarvoor zij in de reglementen van de stichting bevoegd is verklaard.

Klachten over individuele RMiA's worden door deze commissie behandeld en getoetst aan de gedragscode. Deze commissie heeft niet de bevoegdheid schadevergoedingen of verklaring voor recht toe te kennen. Hooguit kan de commissie een kostenveroordeling uitspreken, ook kan de commissie een disciplinaire maatregel opleggen.


Klachten? Ga naar www.kifid.nl.
Heeft u als consument een klacht over een financieel product of een financiële dienst, dan kunt u deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U moet wel eerst samen met uw financiële dienstverlener een oplossing proberen te vinden via de interne klachtenprocedure (IKP). Komt u er samen niet uit? Vul dan het klachtenformulier in via de website van het Kifid. Hier leest u ook meer over de klachtenprocedure.

Klacht indienen bij de SAR
Als u een klacht wilt indienen bij de SAR omdat u van mening bent dat een RMiA zich niet aan de gedragscode gehouden heeft, laat het ons dan weten via e-mail: info@stichtingassurantieregistratie.nl.