De SAR zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardig niveau van financieel advies door normen te stellen die zij koppelt aan haar erkenningsregelingen. Dat zijn de volgende erkenningsregelingen:

  • RMiA - Registermakelaar in Assurantiën;
  • RPA - Registerpensioenadviseur;
  • RGA - Register Gevolmachtigd Agent.
De door de SAR gestelde normen betreffen de deskundigheid, integriteit en beroepshouding. In het beroepsreglement en de gedragscode ligt vast aan welke normen en waarden ingeschrevenen zich committeren. Deze zijn voor alle ingeschrevenen in alle registers gelijk.

De normen en waarden waaraan de ingeschrevenen in de registers zich committeren berusten op drie pijlers:
  • Vaardigheden: dit betreft de deskundigheid (opleidings- en diploma-eisen) en de capaciteiten om de aangeboden dienstverlening goed uit te voeren;
  • Integriteit: dit betreft het voldoen aan wet- en regelgeving, het klantbelang centraal stellen en transparantie inzake het advies (gebonden of ongebonden);
  • Professioneel gedrag: dit betreft gedrag dat overeenstemt met de eer en de waardigheid en het op correcte wijze aangaan, instandhouden en beëindigen van een klantrelatie.
De volledige beroeps-, en tuchtreglementen treft u aan op website van de SAR, www.stichtingassurantieregistratie.nl.