Informatie workshop competenties en vaardigheden

Datum: 2020-07-28, Categorie: Nieuws

Informatie workshop competenties en vaardigheden

Hieronder treft u de informatie aan die betrekking heeft op de overgangsregeling naar de nieuwe erkenningsregeling RMiA voor oud-RAiA's. Met de oprichting van het nieuwe RMiA per 1 januari 2020 is er een overgangsregeling van kracht geworden die duurt tot 31 december 2022. Dat betekent dat iedereen die ingeschreven staat in het nieuwe RMiA vanaf die datum moet voldoen aan de voorwaarden tot inschrijving.

Inleiding

De workshop bestaat uit twee delen: in de ochtend vindt er een interactieve workshop plaats, waarin er in groepsverband gewerkt wordt aan een samen uit te werken casus en in de middag vindt er een individuele toets plaats, verdeeld in een schriftelijk gedeelte van een half uur en een kort mondeling gedeelte van een kwartier.

Beide delen vinden op dezelfde dag plaats, er zijn maximaal 12 deelnemers per workshop. Men kan pas deelnemen aan de workshop Competenties & Vaardigheden na het afronden van de PE-sessie A-Actualiteiten. Daarnaast wordt verondersteld dat u beschikt over de basiskennis Assurantie-A. In totaal kunnen kandidaten 60 punten behalen, deze zijn evenredig verdeeld over het schriftelijke en mondelinge deel van het middaggedeelte. Het slagingspercentage is gesteld op 60% van de in totaal 60 te behalen punten.

Ochtendgedeelte

Onder leiding van een docent wordt er een casus in groepsverband uitgewerkt. De deelnemers krijgen een beschrijving van een fictief bedrijf. Vervolgens komen er in de workshop maximaal vijf verschillende onderwerpen langs, waarover het bedrijf aan de deelnemers om advies vraagt. Aan de deelnemers wordt gevraagd om eerst (eventueel in groepsverband) tot een inhoudelijk advies per onderwerp aan het bedrijf te komen. En om dit vervolgens ook (in de rol van zakelijke verzekeringsadviseur van het bedrijf) mondeling aan elkaar te presenteren. De docent maakt naar behoefte een (wisselende) groepsindeling in kleinere groepen. Alle deelnemers presenteren minimaal éénmaal (al dan niet gezamenlijk) een verzekeringsadvies aan de andere deelnemers per groep.

De vijf onderwerpen, waarover advies gevraagd wordt, komen voort uit een (ander) gedeelte van het Assurantie A-Actualiteiten programma. De vijf onderwerpen gaan over:

 1. A-Actualiteiten Algemeen
 2. A-Actualiteiten Brand
 3. A-Actualiteiten Transport
 4. A-Actualiteiten Varia(aansprakelijkheid)
 5. A-Actualiteiten Varia(inkomen)

De insteek is dat het advies dat per onderwerp aan het bedrijf gegeven wordt:

 • Inhoudelijk juist en passend is voor het betrokken bedrijf;
 • Met helder en duidelijk taalgebruik wordt gebracht, dat voor het betrokken bedrijf goed te begrijpen is;
 • Kort en bondig is waar dat kan, zonder overbodige uitweidingen, die niet ter zake doen;
 • Duidelijk is gemotiveerd, zodat het betrokken bedrijf begrijpt hoe het advies tot stand gekomen is en waarom dit gegeven wordt;
 • Overtuigend gebracht wordt door een zakelijke verzekeringsadviseur met passende non-verbale communicatie (qua lichaamshouding, mimiek en uitstraling);
 • Gebracht wordt in een heldere en verzorgde mondelinge presentatie, die voor het bedrijf goed te volgen en te begrijpen is.

Het accent in het ochtendgedeelte ligt op gespreksvaardigheden en presentatievaardigheden. Daarnaast oefenen de deelnemers met het inhoudelijk analyseren van verzekeringsvraagstukken en het vervolgens mondeling geven van verzekeringsadvies aan een zakelijke relatie. Dit aspect dient als voorbereiding op het middaggedeelte.

De deelnemers nemen actief deel aan het ochtendgedeelte en laten de docent voldoende zien dat zij beschikken over de gespreksvaardigheden en presentatievaardigheden, die benodigd zijn voor het vervullen van de rol zakelijke verzekeringsadviseur voor een bedrijf.

Middaggedeelte algemeen

Het middaggedeelte bestaat uit een individuele toets, die deels wordt afgelegd voor een testcommissie. Deze individuele toets bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.
De testcommissie bestaat uit drie personen, die allen lid zijn van de Testcommissie RMiA. Een van de commissieleden heeft de rol van voorzitter. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er voor het middaggedeelte van de workshop één of twee testcommissies ingezet.
De voorzitter van de testcommissie is verantwoordelijk voor het procesverloop van het mondelinge gedeelte van de toets. Hij of zij stelt de leden van de testcommissie voor en legt het verloop van het mondelinge deel van de toets aan de deelnemer uit. Hij of zij bewaakt ook de tijdlijnen tijdens het mondelinge gedeelte. De voorzitter waarborgt ook dat het mondelinge gedeelte van de toets wordt opgenomen. De twee leden van de testcommissie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beoordelen van het schriftelijke en mondelinge gedeelte van de toets en bepalen per vraag, in overleg, gezamenlijk de score die de deelnemer heeft behaald voor het beantwoorden van de betrokken vraag. Zijn beiden het niet eens over de score, dan beslist de voorzitter hierover.

Schriftelijk deel

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit het schriftelijk beantwoorden van drie verschillende vragen, die ieder gebaseerd zijn op de Assurantie-A Actualiteiten PE- sessie.

De deelnemer krijgt maximaal 30 minuten om de drie vragen schriftelijk te beantwoorden. Na maximaal 30 minuten wordt dit deel van de toets afgesloten door de toezichthouder. De testcommissie heeft vervolgens aansluitend 10 minuten de gelegenheid, om direct en in onderling overleg de puntenscore per vraag vast te stellen. Daarin wordt betrokken de juistheid en volledigheid van het antwoord van de deelnemer, maar ook de kwaliteit van de door deelnemer geschreven tekst. Onder kwaliteit wordt verstaan:

 • Helder en duidelijk taalgebruik, dat voor een verzekerde relatie ook goed te begrijpen is;
 • Het gebruik van correct Nederlands, dat zonder typ- en spelfouten is;
 • Het geven van korte en bondige antwoorden, zonder overbodige uitweidingen, die niet ter zake doen.

Direct na de afsluiting van het schriftelijk gedeelte volgt het mondelinge deel van de toets.

Mondelinge deel

Het mondelinge gedeelte van de toets start direct na de vaststelling door de testcommissie van de puntentelling voor het schriftelijke gedeelte. Het mondelinge gedeelte bijdraagt qua tijdsduur maximaal 15 minuten.

De voorzitter stelt de commissieleden aan de deelnemer voor en legt het verloop van het mondelinge gedeelte kort aan de deelnemer uit.

De twee commissieleden nemen samen de drie vragen uit het schriftelijke gedeelte van de deelnemer met de deelnemer door en vragen de deelnemer om een mondelinge toelichting op zijn of haar schriftelijke antwoord te geven.
De voorzitter bewaakt de tijdlijnen en zorgt er maximaal vijf minuten aan iedere vraag uit het schriftelijke deel wordt besteed, zodat alle gestelde vragen uit het schriftelijke deel van de toets aan bod komen tijdens het mondelinge deel.
De testcommissieleden mogen daarbij in beperkte mate aanvullende vragen aan de deelnemers stellen, maar deze zijn gerelateerd aan het onderwerp van de betrokken vraag, en de onderwerpen van deze vragen zijn eveneens onderdeel van de Assurantie-A actualiteiten sessie.

Na maximaal 15 minuten wordt het mondeling gedeelte afgesloten door de voorzitter. In de beoordeling wordt betrokken de juistheid en volledigheid van het antwoord van de deelnemer, maar ook de kwaliteit van de het door de deelnemer afgelegde mondelinge gedeelte. Onder kwaliteit wordt verstaan:

 • Helder en duidelijk taalgebruik, dat voor een verzekerde ook goed te begrijpen is;
 • Gespreksvaardigheid: de deelnemer is voldoende in staat om met een verzekerde zakelijke relatie een adviesgesprek te voeren over het onderwerp van de betrokken vraag;
 • Het geven van bondige antwoorden, zonder overbodige uitweidingen, die niet ter zake doen.

Uitslag

De slaag/zakgrens is bepaald op een score van 60%. Dat betekent dat een deelnemer minimaal 60% van de maximaal te behalen 60 punten moet hebben behaald om te slagen.
Na afloop van het mondelinge gedeelte wordt door de testcommissie vastgesteld of de deelnemer deze drempel heeft gepasseerd of niet. Het scoreformulier wordt ondertekend door de voorzitter en de testcommissieleden.
De uitslag (gezakt/geslaagd) wordt vanuit de SAR binnen drie werkdagen met de deelnemer gecommuniceerd.

PDF Download

« Nieuws overzicht

Nieuws archief