Nieuwsbrief Inkomen juni/juli 2020

Datum: 2020-09-25, Categorie: Nieuws

In onderstaand nieuwsoverzicht treft u informatie aan over een aantal belangrijke nieuwsberichten over de afgelopen maand met betrekking tot Inkomen.

Geen transitievergoeding bij inkomensverlaging na functiewijziging
De Hoge Raad heeft duidelijk gemaakt dat een werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding door verlaging van het inkomen. Een werknemer heeft wel recht op een transitievergoeding als het aantal werkuren in de week met minimaal 20% verlaagd wordt.

Casus
Een werkgever biedt een werknemer een andere functie aan door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De werknemer gaat 20% minder uren werken in de week. Daarnaast is het bruto uurloon gedaald door de nieuwe functie. De werknemer wil een transitievergoeding, omdat de werknemer een lager salaris krijgt door de herplaatsing. Ook wil de werknemer een transitievergoeding omdat hij nu een parttimebaan heeft. De regels van voor 1 januari 2020 gelden in deze casus.
Uitspraak
De Hoge Raad maakt duidelijk dat een werknemer bij een inkomensverlaging door een herplaatsing geen recht heeft op een transitievergoeding. Een werknemer heeft alleen recht op een transitievergoeding als minimaal 20% minder gewerkt wordt. Om deze reden heeft de werknemer wel recht op een gedeeltelijke transitievergoeding.
Bron: Hoge Raad: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:749

Weetjes:
Sinds 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding gewijzigd door de Wet arbeidsmarkt in balans. Vanaf de eerste werkdag heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding geldt dus ook als de werkgever de werknemer ontslaat in de proeftijd.

Dienstjaren van werknemers van voor 1 mei 2013 hoefden tot 1 januari 2020 niet meegeteld te worden bij de berekening van de transitievergoeding bij kleine werkgevers. Deze regeling is afgelopen sinds 1 januari 2020.

De transitievergoeding in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
De opbouw van de transitievergoeding is sinds 1 januari 2020 in totaal een derde van het bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar, ongeacht de arbeidsduur, ongeacht het soort contract en ongeacht de leeftijd.
Als een werknemer minder heeft gewerkt dan een volledig dienstjaar (bijvoorbeeld een aantal maanden of een aantal dagen), wordt de transitievergoeding naar evenredigheid berekend. heeft de werknemer een jaar en meerdere maanden of werkdagen gewerkt? Dan tellen deze gewerkte maanden en werkdagen ook mee voor de berekening van de transitievergoeding.
De formule om dit te berekenen is:
Formule bij volledig gewerkt dienstjaar: aantal gewerkte jaren x een derde bruto maandsalaris.
Formule bij een onvolledig gewerkt dienstjaar: (het totale bruto maandsalaris van het onvolledig gewerkte dienstjaar/een bruto maandsalaris) x (een derde bruto maandsalaris/12 maanden).

Voorbeeld
Hans (60) heeft een bruto maandsalaris van 2.700 euro, inclusief vakantiegeld. Zijn dienstverband wordt beëindigd na 15 jaar. Hans heeft recht op derde bruto maandsalaris per gewerkt jaar. De totale verschuldigde transitievergoeding is: 15 x (2.700/3) = 13.500 euro.

Eerste kamer akkoord met vereenvoudiging Wajong
De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wajong. De maatregelen over studeren gelden vanaf het nieuwe studiejaar dat start vanaf september 2020. De andere nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2021.
Voor Wajongers verandert het volgende:
Wajongers kunnen tot de AOW-leeftijd gebruikmaken van de Wajong-uitkering.
Volgt een Wajonger een opleiding? Dan wordt hij niet gekort op zijn Wajong-uitkering.
Elk uur extra werken zorgt voor een financiële vooruitgang.
Een Wajongers kan bij werkloosheid terugvallen op de Wajong uitkering.
Als een Wajongers binnen 12 maanden een nieuwe baan vindt, dan wordt het inkomen aangevuld met een garantiebedrag tot het bedrag van de oude Wajong-uitkering.


De Eerste Kamer heeft bij het akkoord wel gevraagd om uitzonderingen te maken op de nieuwe regels voor bepaalde groepen Wajongers. Deze uitzonderingen zijn:
De studiemaatregelen gaat in vanaf september 2020.
Wajongers die sinds 2015 onafgebroken werken en verwachten in te stromen in de voortgezette werkregeling ontvangen een garantiebedrag.
De staatssecretaris bekijkt de gevolgen van de coronacrisis op Wajongers. Hij kijkt of de hoogte en de duur van het garantiebedrag aangepast moet worden.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/26/eerste-kamer-stemt-in-met-nieuwe-regels-wajong

Weetje:
Het UWV gaat de oude en de nieuwe regels vergelijken voor alle Wajongers. Ontvangt de Wajongers door de nieuwe regels een lagere uitkering? Dan wordt het verschil aangevuld door een garantiebedrag.

Wijziging Participatiewet van de baan
Het kabinet wil de Participatiewet wijzigen. De Hoge Raad heeft namelijk duidelijk gemaakt dat discriminatie in deze wet plaatsvindt. De Eerste Kamer heeft de wetswijziging niet door laten gaan.
Discriminatie
De Participatiewet maakt een verschil tussen mensen met en en zonder bloedverwantschap in de tweede graad. Het gaat om personen met een gezamenlijke huishouding en waar één van hen zorg nodig heeft. De groep met bloedverwanten wordt niet gezien als gehuwd, terwijl de groep zonder bloedsverwantschap wel als gehuwd gezien wordt.
Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft de wetswijziging niet door laten gaan, omdat ander mantelzorg door familieleden niet meer zou worden gestimuleerd. Hierdoor mogen familieleden nu nog steeds samenwonen met elkaar om te mantelzorgen. Ook kunnen mantelzorgen zonder korting op de bijstandsuitkering van de persoon voor wie gezorgd wordt.
Bronnen:
Uitzondering tweedegraads bloedverwanten in Participatiewet blijft bestaan https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/02/uitzonderingspositie-tweedegraads-bloedverwanten-in-participatiewet-blijft-bestaan 
Hoge Raad: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:3081

Weetjes:
Voor gehuwden geldt dat de gemeente een inkomens- en vermogenstoets doet voor het bepalen van de hoogte van de bijstandsuitkering.

Personen die de gemeente als kostendeler ziet, worden niet als gehuwd gezien voor de bijstand.

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
Vanaf 21 augustus 2022 wil het kabinet gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof gaan invoeren. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hiervoor gaan de volgende regels gelden:

De eerste negen weken van het ouderschapsverlof worden deels uitbetaald.
Het gaat alleen om de weken die in het eerste geboortejaar worden opgenomen.
Het UWV vergoedt 50% van het dagloon, maar maximaal 50% van het maximum dagloon.
Voor de overige 17 weken van het oudedagsverlof blijven de huidige regels gelden.
Bron: Rijksoverheid: Kamerbrief Kabinetsreactie IBO Deeltijdwerk. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/29/kabinetsreactie-ibo-deeltijdwerk

Weetjes:
Sinds 1 juli 2020 kan de partner het geboorteverlof uitbreiden met maximaal 5 weken. Dit aanvullend geboorteverlof kan de partner opnemen binnen 6 maanden na de bevalling. De werkgever hoeft tijdens dit aanvullend geboorteverlof geen loon door te betalen, maar de partner kan wel een uitkering aanvragen bij het UWV. De uitkering moet worden aangevraagd binnen 4 weken voor of na het geboorteverlof. De werknemer moet eerst het geboorteverlof opmaken, voordat deze met aanvullend geboorteverlof kan laten ingaan.

De hoogte van het aanvullend geboorteverlof is maximaal 70% van het dagloon, maar is gemaximaliseerd op 70% van het maximum dagloon.


 

« Nieuws overzicht