Overgangsregeling tot 31 december 2023

Tot 31 december 2023 geldt er een overgangsregeling voor de huidige RMiA's en RAiA's. Dat betekent dat een ieder die dat wil de overgangsregeling moet hebben afgerond door het volgen van het A-Actualiteitenprogramma, het volgen van het programma Competenties & Vaardigheden en het met goed gevolg afronden van het verkorte mondelinge assessment.

De maatregelen rondom het coronavirus hebben gezorgd voor vertraging, maar vanaf najaar 2021 gaan wij dan eindelijk starten met het verkorte assessment voor de oud-RAiA's. 

Overzicht data 2022 :

Vrijdag 17 en 24 juni
Vrijdag 9 en 16 september
Vrijdag 14 en 28 oktober
Vrijdag 11 en 25 november

Workshop Competenties & Vaardigheden
De workshop Competenties & Vaardigheden is een interactieve workshop, waarin men in groepsverband een casus uit gaat werken. Deze casus krijgt u van te voren toegestuurd en moet tenminste één week van te voren ingeleverd zijn.
Uitwerking
Je werkt samen met collega's een casus uit die betrekking heeft op een fictief bedrijf, waarbij het bedrijf een aantal adviesvragen stelt. Aan de deelnemers wordt gevraagd om tot een inhoudelijk advies te komen en deze aan elkaar te presenteren. Alle deelnemers presenteren minimaal éénmaal een verzekeringsadvies aan de andere deelnemers van de workshop. Deze workshop biedt een goede voorbereiding op het verkorte assessment.

Verkort Assessment RMiA
Dit bestaat uit het schriftelijk beantwoorden van drie verschillende adviesvragen, die ieder gebaseerd zijn op het A-Actualiteitenprogramma. Daarnaast wordt de inhoud van de Assurantie A-opleiding als bekend verondersteld. Het schriftelijk gedeelte van het assessment duurt een half uur. Na dit schriftelijk gedeelte volgt een mondeling gedeelte van een kwartier. Een commissie neemt de vragen door met de kandidaat en vraagt  om een mondelinge toelichting bij de antwoorden. De door u gegeven antwoorden van het schriftelijke onderdeel zullen gedurende het gesprek geprojecteerd worden op een scherm en vormen zo de leidraad voor het gesprek. De commissieleden mogen in beperkte mate aanvullende vragen stellen, maar deze dienen altijd gerelateerd te zijn aan het onderwerp van de betrokken vraag en zijn eveneens onderdeel van het A-Actualiteitenprogramma.

Beoordelingscriteria
Het advies dat per onderdeel gegeven wordt moet:
- Inhoudelijk goed en passend zijn voor het bedrijf;
- Met helder en duidelijk taalgebruik worden gebracht;
- Duidelijk zijn gemotiveerd;
- Overtuigend gebracht, met passende non-verbale communicatie;
- Gebracht worden in een heldere en verzorgde mondelinge presentatie;
- De deelnemer is voldoende in staat om met een verzekerde relatie een adviesgesprek te voeren.

Uitslag
In totaal kun je voor beide onderdelen 60 punten verdienen. Als je 60% van deze 60 punten hebt behaald, heb je de overgangsregeling met goed gevolg afgerond. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitkomst binnen drie werkdagen via de SAR.