Overgangsregeling tot 31 december 2022

Tot 31 december 2022 geldt er een overgangsregeling voor de huidige RMiA's en RAiA's. 

A-Actualiteitenprogramma
Deze PE-sessie heeft betrekking op de actualiteiten over de laatste vijf jaar op Assurantie-A niveau. In samenwerking zal er uiterlijk 15 oktober a.s. een digitale leeromgeving gereed zijn, waarmee men zich kan voorbereiden op de fysieke PE-sessie. Deelnemers ontvangen van te voren een inlogcode voor deze digitale leeromgeving. Voor de fysieke PE-sessie kunnen in één sessie 45 deelnemers participeren, dat doen we door deze 45 deelnemers te verdelen in drie groepen van 15 deelnemers,  waarbij een drietal docenten in drie verschillende blokken de deelnemers mee zullen nemen in de actuele ontwikkelingen.
De docenten zijn:
- Dik van Velzen - NIBESVV;
- Janthony Wielink of Johan Kelder - Enkwest
- Johan Zwaanswijk - NIBESVV
Tijdens deze bijeenkomst zullen de docenten de aangeboden stof uit de digitale leeromgeving met de deelnemers behandelen en door het gebruiken toetstende elementen in de voorbereiding, tijdens en na de sessie wordt op interactieve wijze geborgd dat u als deelnemer de stof beheerst. Er is geen sprake van een 'eindtoets'. Men kan zich aanmelden via de mijn.sar.nu accounts.

Coronavirus
Omdat we tegemoet willen komen aan de actuele situatie rondom het coronavirus wordt deze bijeenkomst gehonoreerd met 7 PE-punten. Hiermee heeft men dan voldaan aan de PE-verplichting van 2020. Mocht een deelnemer al PE-sessies gevolgd hebben in 2020, zullen de punten worden doorgeschoven naar 2021. Ook hier geldt: 'Gezondheid staat voorop'. Heeft men zelf of één van de naasten gezondheidsproblemen waardoor het niet verstandig is om een fysieke bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten via de mail: info@sar.nu. 

Workshop Competenties & Vaardigheden
De workshop Competenties & Vaardigheden bestaat uit twee onderdelen:in de ochtend vindt er een interactieve workshop plaats, waarin u in groepsverband een casus uitwerkt. Het middaggedeelte valt uiteen in twee onderdelen. Een schriftelijk gedeelte van een half uur en een kort individueel mondeling gedeelte van een kwartier.
Ochtendgedeelte
U werkt samen met een collega een casus uit die betrekking heeft op een fictief bedrijf, waarbij het bedrijf een vijftal adviesvragen stelt. Aan de deelnemers wordt gevraagd om tot een inhoudelijk advies te komen en deze aan elkaar te presenteren. Alle deelnemers presenteren minimaal éénmaal een verzekeringsadvies aan de andere deelnemers van de workshop.
Middaggedeelte
Dit bestaat uit het schriftelijk beantwoorden van drie verschillende adviesvragen, die ieder gebaseerd zijn op het A-Actualiteitenprogramma. Daarnaast wordt de inhoud van de Assurantie A-opleiding als bekend verondersteld. Voor dit schriftelijk gedeelte volgt een mondeling gedeelte van een kwartier. Een commissie neemt met u de vragen door en vraagt u om een mondelinge toelichting bij uw antwoorden. Deze antwoorden zullen gedurende het gesprek geprojecteerd worden op een scherm en vormen zo de leidraad voor het gesprek. De commissieleden mogen in beperkte mate aanvullende vragen stellen, maar deze dienen altijd gerelateerd te zijn aan het onderwerp van de betroken vraag en zijn eveneens onderdeel van het A-Actualiteitenprogramma.

Beoordelingscriteria
Het advies dat per onderdeel gegeven wordt moet:
- Inhoudelijk goed en passend zijn voor het bedrijf;
- Met helder en duidelijk taalgebruik worden gebracht;
- Duidelijk zijn gemotiveerd;
- Overtuigend gebracht, met passende non-verbale communicatie;
- Gebracht worden in een heldere en verzorgde mondelinge presentatie;
- De deelnemer is voldoende in staat om met een verzekerde relatie een adviesgesprek te voeren.

Uitslag
In totaal kan men voor beide onderdelen 60 punten verdienen. Als men 60% van deze 60 punten hebt behaald, heeft u de overgangsregeling met goed gevolg afgerond. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitkomst binnen drie werkdagen via het Stafbureau van de SAR.